Jesteś tutaj

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta


Każdy Pacjent korzystający z usług Centrum Onkologii powinien wiedzieć, że ma prawa i obowiązki. Poznanie tych praw i obowiązków zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w szpitalu. Na udzielanie Pacjentowi jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych niezbędna jest jego świadoma zgoda.Korzystając z usług Centrum Onkologii Pacjent ma prawo do:
 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej.
 • Poszanowania prywatności i zapewnienia intymności zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego.
 • Przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 • Ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci.
 • Wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych.
 • Poznania z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.
 • Osobistego, przez pełnomocnika lub przez przedstawiciela ustawowego dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnego sporządzenia kopii, wyciągów, odpisów tej dokumentacji.
 • Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia na piśmie zgody na zabieg operacyjny/badanie inwazyjne w celach leczniczych lub diagnostycznych, na poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie medycznym dla celów naukowych.
 • Korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez wskazaną osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Kontaktu osobistego z innymi osobami, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Instytucie.
 • Nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z innymi osobami z ogólnie dostępnego telefonu, o ile to nie obciąża Instytutu.
 • Opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawania wartości moralnych.
 • Wypisania się z Instytutu na własne żądanie. W takim przypadku lekarz przekazuje Pacjentowi informację o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Instytucie.
 • Zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych przez lekarza/pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w odczuciu Pacjenta zagrożenie życia - Instytut ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane osoby przez pacjenta.
 • Składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg bezpośrednio do przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych.

Korzystając z usług Centrum Onkologii, Pacjent ma obowiązek:
 • Stosować się do obowiązujących regulaminów pobytu pacjentów w klinikach/oddziałach/zakładzie.
 • Po przyjęciu do szpitala oddać do magazynu szpitala ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze pod rygorem braku odpowiedzialności Instytutu za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze.
 • W trakcie leczenia szpitalnego nie przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego/dyżurnego.
 • Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Instytutu napojów alkoholowych.
 • Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Instytutu.
 • Dbania o mienie Instytutu pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie.
Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa co Pacjentowi pełnoletniemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia małoletniego jest przekazywana rodzicom lub opiekunom i rodzice lub opiekunowie decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. W przypadku, gdy małoletni Pacjent ukończył 16 lat, ma prawo do współuczestniczenia.

Kontakt telefoniczny do pełnomocnika ds. praw pacjenta dr. n. med. Katarzyny Raczek-Zwierzyckiej:
(32) 278 8615
- śr. 13:00 - 14:00
- czw. 07:30 - 08:30
 

Pełna treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest dostępna do pobrania w standardzie PDF: Karta Praw Pacjenta.