Jesteś tutaj

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnejp.o. Kierownika Kliniki Chirurgii
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

 

 Sekretariat Kierownika Kliniki
tel.  (32) 278 85 14, (32) 278 84 17
Fax:  (32) 278  85 15, (32) 278 81 99
e-mail: rekonstrukcja@io.gliwice.plchirurgia@io.gliwice.pl

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej jest częścią nowoczesnego kompleksu Centrum Onkologii. Zespół chirurgiczny tworzą chirurdzy przeszkoleni w czołowych ośrodkach europejskich i amerykańskich. Klinika dysponuje salami dwu i trzyosobowymi z własnym, pełnym węzłem sanitarnym. Pacjenci mają ,możliwość korzystania z telefonów  z sal telewizyjnych, opieki duszpasterskiej, codziennych wizyt krewnych i znajomych. Działalność Kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce  i na świecie w oparciu o najnowsze uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania  Kliniki jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskanie optymalnych wyników leczenia. Wyniki leczenia są ściśle monitorowane i porównywane z wynikami z innych ośrodków. W ramach Kliniki działają Zespoły Narządowe. Wykwalifikowany zespół pielęgniarek onkologicznych zapewnia stała i profesjonalną opiekę nad chorymi w trakcie leczenia. Chorzy wymagający rehabilitacji po zabiegach operacyjnych objęci są fachową opieką na oddziale. Po zakończeniu leczenia chorzy podlegają badaniom kontrolnym w Przychodzi Przyklinicznej. Stałe doskonalenie wiedzy medycznej  i praktycznych umiejętności oraz doświadczenie zespołu Kliniki wynikające z wieloletniej pracy z chorymi na nowotwory gwarantuje profesjonalną pomoc w atmosferze serdeczności i zrozumienia.


ZESPOŁY NARZĄDOWE


Zespół Narządowy Guzów Głowy i Szyi
Human head - Frontal view — Zdjęcie stockowe
Wielospecjalistyczny zespół lekarzy zajmujący się kompleksowym leczeniem pacjentów chorych na nowotwory regionu głowy i szyi, w tym również skóry twarzy , gruczołów ślinowych, a także podstawy czaszki. Zadaniem zespołu jest planowanie i prowadzenie leczenia dla wszystkich lokalizacji nowotworów złośliwych tego regionu z uwzględnieniem wszystkich metod leczenia: tj. :chirurgii, radioterapii, chemioterapii, brachyterapii, brachyterapii śródoperacyjnej, a także leczenia skojarzonego. Zespół zajmuje się również leczeniem niepowodzeń w ramach chirurgii ratującej, a także wprowadzeniem nowoczesnych i nowatorskich metod leczenia do praktyki klinicznej.
 


Zespół Rekonstrukcyjny
Preparation for surgery — Zdjęcie stockoweU części chorych planowanych do leczenia w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, radykalna resekcja nowotworu może skutkować powstaniem ubytku tkanek, którego nie da się zaopatrzyć klasycznymi chirurgicznymi metodami. Tego typu chorzy przed zasadniczym zabiegiem trafiają na zespół rekonstrukcyjny, gdzie ustala się sposób zaopatrzenia przyszłego ubytku tak, aby efekt funkcjonalny i estetyczny po zabiegu był jak najlepszy. Lekarze zespołu rekonstrukcyjnego stosują m.in. techniki chirurgii plastycznej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej. Na zespole kwalifikuje się również chore wymagające amputacja piersi do rekonstrukcji tego narządu. Doświadczenie chirurgów rekonstrukcyjnych Centrum Onkologii w Gliwicach obejmują tysiące zabiegów odtwórczych w praktycznie wszystkich regionach ciała, włączając w to wieloelementowy przeszczep twarzy.


Zespół Narządowy Nowotworów Tarczycy i innych Nowotworów Endokrynnych
Thyroid gland in the human body — Grafika wektorowa
Zespół chirurgów ściśle współpracuje z Zakładem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Pracownią Biologii Molekularnej, Zakładem Patologii i Zakładem Diagnostyki Obrazowej prowadząc kompleksową, wielodyscyplinarną terapię chorych na nowotwory endokrynologiczne. Specjalizuje się w:
A: leczeniu operacyjnym chorych na raka tarczycy
- prowadzi leczenie zaawansowanych przypadków z przerzutami do układu chłonnego szyi. W Klinice wykonywane są rozległe operacje z możliwością resekcji i rekonstrukcji zniszczonych przez nowotwór struktur np. tchawicy.
- wykonuje się operacje profilaktyczne w rodzinnych rak rdzeniasty tarczycy
w ramach badania klinicznego prowadzi się niestandardowe leczenie chorych na niskozróżnicowanego raka brodawkowatego tarczycy.
B: Operuje się chorych na nowotwory przytarczycy ( dysponujemy możliwością śródoperacyjnego oznaczenia stężenia parathormonu)
C: Metodą klasyczną i laparoskopową przeprowadza się operacje nowotworów nadnerczy


Zespół Narządowy Nowotworów Przewodu Pokarmowego

Stanowi Wielospecjalistyczny zespół lekarzy różnych specjalizacji zajmujący się kompleksową diagnostyką i skojarzonym leczeniem pacjentów z chorobami nowotworowymi układu przewodu pokarmowego. W ramach zespołu u każdego pacjenta podejmowane sa indywidualne decyzje odnośnie strategii postępowania w zależności od lokalizacji choroby, zaawansowania oraz stanu ogólnego pacjenta. Leczenie chirurgiczne stanowi bardzo istotny element leczenia skojarzonego i obejmuje nowotwory:
 

  • przełyku
  • żołądka
  • jelita cienkiego
  • jelita grubego i odbytnicy
  • pierwotnych i przerzutowych nowotworów wątroby
  • trzustki
  • dróg żółciowych
W szczególnych sytuacjach u wybranych chorych ma możliwość przeprowadzenia leczenia małoinwazyjnego metodą TEM ( przezodbytnowa endoskopowa chirurgia) oraz metodami laparoskopowymi.

Zespół Narządowy Sutka
Breast palpation — Zdjęcie stockowe
Zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem chorych na raka piersi w ramach „Breast Unit”. Działanie „Breast Unit” zostało ujęte w gliwickim Centrum Onkologii – Instytucie w pełno profilowym programie, który z powodzeniem funkcjonuje już od kilku lat. Wielospecjalistyczny Zespół Narządowy Guzów Piersi obejmujący 30 onkologów różnych specjalności dokonuje precyzyjnej i technologicznie zaawansowanej diagnostyki z optymalnym doborem skojarzonej terapii z równoczesnym coraz większym naciskiem na istotne psychologiczne i społeczne problemy chorych. Dzięki precyzyjnej diagnostyce obrazowo – czynnościowej ( TK, NMR, PET), biopsji grubo igłowych, także kierowanym obrazem NMR i terapii skojarzonej wzrasta odsetek operacji oszczędzający pierś, a u chorych wymagających bardziej agresywnego postępowania chirurgicznego jest ono uzupełniane o rekonstrukcje piersi. Celem procedur chirurgicznych z zestawieniem procedur rekonstrukcyjnych wykonywanych przez zespół doświadczonych chirurgów – onkologów jest uzyskanie nie tylko rzetelnej skuteczności, ale i najlepszego efektu kosmetycznego. Ma to kluczowe znaczenie w wysokiej jakieś ci życia po leczeniu, w tym społecznego funkcjonowania, życia w rodzinie i satysfakcji seksualnej. Uzyskiwane wyniki leczenia , nawet u chorych z większym guzem nie odbiegają od wyników w dużych ośrodkach europejskich i amerykańskich. Zwraca uwagę, że „wszystkie niezbędne” tzw. wysokie technologie są dostępne w jednym Instytucie Onkologii. Poczynając od ośrodka wczesnej diagnostyki raka piersi, profilowania genetycznego, zaawansowanej diagnostyki radiologicznej i nuklearnej, nowoczesnej oceny histopatologicznej z molekularnym profilem podtypów raka piersi, poprzez nowoczesna chirurgię z możliwością śródoperacyjnej radioterapii, biopsji węzła wartowniczego czy jednoczasowej operacji rekonstrukcyjnych, Az po pełen zakres możliwości radioterapii, w tym z użyciem stereotaktycznej radioterapii CyberKnife w przypadku przerzutów nowotworu.
Chore podczas pobytu w Instytucie mogą korzystać z fachowej rehabilitacji, pomocy psychologa, a także z szeregu warsztatów terapeutycznych. Równocześnie w Instytucie prowadzone są naukowe projekty badawcze, których nadrzędnym celem jest zwiększenie jakości i skuteczności skojarzonej terapii.


Zespół Guzów Tkanek Miękkich i Kości
Anatomy illustration of man with half skeleton and half muscular — Zdjęcie stockowe
W Instytucie Onkologii w Gliwicach od wielu lat działa zespół narządowy guzów tkanek miękkich i kości, który ustala właściwą strategię leczenia dla każdego chorego. Najważniejszą metodą leczenia jest operacyjne usunięcie guza, inaczej mówiąc, nie ma chorego na mięsaka, który był by wyleczony bez udziału chirurgii. Wycięcie chirurgiczne mięsaka aby było skuteczne musi być przeprowadzone  ściśle według obowiązujących zasad. W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii w Gliwicach dostępne są wszystkie nowoczesne techniki chirurgiczne dotyczące zarówno resekcji jak i rekonstrukcji rozległych ubytków, porównywalne z wiodącymi ośrodkami na świecie. Często po zabiegu stosuje się radioterapie, jako element leczenia skojarzonego. Napromienianie miejsca po wyciętym guzie przeprowadzane jest w Zakładzie Radioterapii Instytutu Onkologii w Gliwicach z wykorzystaniem technik na światowym poziomie. Rzadziej stosuje się chemioterapię. Leki tzw. cytostatyki podaje się dożylnie, w postaci kroplówek. W ostatnim okresie pojawia się coraz więcej nowoczesnych, skutecznych leków ukierunkowanych molekularnie.