Jesteś tutaj

Rejestracja Przychodni PrzyklinicznejRejestracja Przychodni
Przyklinicznej

 


Rejestracja Główna i Informacja Ogólna:

- tel. (32) 278 81 06, (32) 278 81 07
- czynna od poniedziałku do piątku
  w godz. 7:00 – 18:00

 


PIERWSZA WIZYTA
Termin konsultacji w Przychodni Przyklinicznej można ustalić osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:
 • aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej (jeżeli jest wymagane),
 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL, na podstawie którego odbywa się elektroniczna weryfikacja prawa do świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ (pacjenci z poza terytorium RP dokument tożsamości ze zdjęciem),
 • dokumentacja medyczna z przebiegu dotychczasowego leczenia (wyniki histopatologiczne, wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego),
 • oryginał karty DILO.

Pacjent na pierwszą wizytę zgłasza się do Rejestracji Pierwszorazowej w celu przeprowadzenia formalności związanych z rejestracją. Po zarejestrowaniu oczekuje na wywiad (założenie historii choroby), a następnie zostaje skierowany na wizytę lekarską do odpowiedniego gabinetu Przychodni Przyklinicznej.
 
WIZYTA KONTROLNA
Pacjenci w dniu zaplanowanej wizyty kontrolnej mogą rejestrować się w Rejestracji Głównej
– osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Na wizyty kontrolne pacjenci przyjmowani są według zaplanowanych godzin. Godzina rejestracji nie wpływa na kolejność przyjmowania pacjentów do gabinetów Przychodni Przyklinicznej.

Badania laboratoryjne oraz diagnostyczno-obrazowe (RTG, mammografia) można wykonać
1 dzień przed planowaną wizytą, co skróci czas oczekiwania na konsultację.

 
WAŻNE INFORMACJE
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą).
 
Poradnie, do których wymagane jest skierowanie:
 • poradnia chirurgii onkologicznej,
 • poradnia zwalczania bólu,
 • poradnia genetyczna,
 • poradnia transplantacyjna. 


REZYGNACJA Z TERMINU
Pacjenci wpisani na listy oczekujących w przypadku rezygnacji z oczekiwania na wizytę, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie pracowników Rejestracji Przychodni Przyklinicznej tel. (32) 278 81 06, (32) 278 81 07.

 
PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
POZA KOLEJNOŚCIĄ MAJĄ:
 
 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży.