Jesteś tutaj

Rejestracja Przychodni PrzyklinicznejRejestracja Przychodni
Przyklinicznej

 


Rejestracja Główna i Informacja Ogólna:

W Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach dla poprawy jakości obsługi i komunikacji z pacjentem uruchomiono nowoczesne Call Center – Rejestrację Telefoniczną do Przychodni Przyklinicznej.


Call Center czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 18:00 pod numerem telefonu (32) 278 88 88.

Regulamin Call Center

Ze względu na duże obciążenie linii Call Center prosimy o bezpośredni kontakt z rejestracją zakładu (z poniższej listy), do którego mają Państwo skierowanie:
 • Rejestracja Zakładu Radioterapii tel. 32-278-80-45.
 • Rejestracja Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej tel. 32-278-93-16.


PIERWSZA WIZYTA
Termin konsultacji w Przychodni Przyklinicznej można ustalić osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:
 • aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej (jeżeli jest wymagane),
 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL, na podstawie którego odbywa się elektroniczna weryfikacja prawa do świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ (pacjenci z poza terytorium RP dokument tożsamości ze zdjęciem),
 • dokumentacja medyczna z przebiegu dotychczasowego leczenia (wyniki histopatologiczne, wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego),
 • oryginał karty DILO.
Pacjent na pierwszą wizytę zgłasza się do Rejestracji w celu przeprowadzenia formalności związanych z rejestracją. Po zarejestrowaniu oczekuje na wywiad (założenie historii choroby), a następnie zostaje skierowany na wizytę lekarską do odpowiedniego gabinetu Przychodni Przyklinicznej.
 
WIZYTA KONTROLNA
Pacjenci w dniu zaplanowanej wizyty kontrolnej zgłaszają się bezpośrednio pod gabinet lekarski bez konieczności potwierdzania wizyty w  Rejestracji Głównej.
Pacjenci mający wyznaczony termin i godzinę wizyty do poradni, w której obowiązują terminy – przyjmowani są według kolejności – decyduje wyznaczona data i godzina wizyty.
 
Można  potwierdzić telefonicznie termin zaplanowanej wizyty w Call Center pod numerem telefonu (32) 278 88 88.


Badania laboratoryjne oraz  badania RTG można wykonać dzień przed planowaną wizytą, co umożliwi przyjęcie na wizytę zgodnie z zaplanowaną godziną wizyty.

 
WAŻNE INFORMACJE
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą).

Poradnie, do których wymagane jest skierowanie:
 
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
 • Poradnia Transplantacyjna
 • Poradnia Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Poradnia Hematologiczna


REZYGNACJA Z TERMINU
Pacjenci wpisani na listy oczekujących w przypadku rezygnacji z oczekiwania na wizytę, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie pracowników Call Center tel. (32) 278 88 88. 

 
PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
POZA KOLEJNOŚCIĄ MAJĄ:
 
 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży.