Jesteś tutaj

Udostępnienie dokumentacji medycznej


Instytut Onkologii udostępnia dokumentację medyczną:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta,
  • upoważnionym organom.
Dokumentacja medyczna (historia choroby pacjenta) jest własnością Instytutu Onkologii i jest udostępniana przez upoważniony personel. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 
Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej?

Kopię dokumentacji medycznej wydaje się na pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą na adres Instytutu Onkologii lub złożyć osobiście w Archiwum Medycznym (Pokój nr 0.040), Rejestracjach, Sekretariatach Medycznych Instytutu.

Gdzie wydawana jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna (ksero/odpis historii choroby) wydawana jest w Archiwum Medycznym (Pokój nr 0.040), w godzinach pracy Archiwum Medycznego od 7.00 do 18.00 lub wysłana za pośrednictwem poczty.
 
Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej można uzyskać pod nr tel.: (32) 278 81 16.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Instytut Onkologii pobiera opłatę, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 j.t.). Opłata, o której mowa powyżej, nie uwzględnia należności pocztowych, które nalicza się dodatkowo i pobiera wraz z opłatą.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
- jedna strona odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej – 6,60 zł,
- jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,65 zł.

Wnioski do pobrania w formacie DOC:
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej