Jesteś tutaj

Udostępnienie dokumentacji medycznej

 


Centrum Onkologii – Instytut udostępnia dokumentację medyczną:
 
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • po śmierci pacjenta osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • upoważnionym organom, jak:
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z  prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
  • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym szefom właściwych Agencji;
  • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów  o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art.67 e ust.1, w zakresie prowadzonego postępowania;
  • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust.1;
  • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych    u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
  • dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych;
  • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 
 
Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 
Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
 
Dokumentacja medyczna pacjentów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach udostępniana jest:
 • do wglądu  w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w siedzibie tut. Instytutu w obecności lekarza lub upoważnionego pracownika Działu Rejestru Archiwum Medycznego   i Obsługi Pacjenta, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
 • dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów. 


Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom oraz osobom przez nich upoważnionym:
 
Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki na każdy wniosek pacjenta.
Umożliwienie wglądu do dokumentacji następuje niezwłocznie po złożeniu przez pacjenta wniosku  o udostępnienie dokumentacji w tej formie.
W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta:
 • może złożyć pisemny lub ustny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (F-301-005-001),wnioski pisemne można pobrać:
  • w Archiwum Medycznym (Pokój nr 0.040 - parter),
  • w Dziale Rejestru, Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta (II piętro, pokój 2.001),
  • na stronie internetowej Centrum Onkologii-Instytutu, im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • w Rejestracji Głównej Instytutu Onkologii,
wnioski można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w Kancelarii Instytutu (w godzinach od 7.00 do 15.30), w Archiwum Medycznym (pokój nr 0.040 w godzinach od 7.00 do 18.00), w Rejestracji Głównej (w godzinach od 7.00 do 18.00) lub przesłać pocztą          na adres Instytutu Onkologii,
 • może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej telefonicznie (nr tel. 32 278 8116, 32 278 9427), faxem (nr tel. 32 278 9412)  lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej e-mail: dokumentacja.medyczna@io.gliwice.pl, skrzynka podawcza na elektronicznej platformie ePUAP,  coigliwice.
Wnioskodawcę informuje się o sposobie załatwienia wniosku (odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej).

W przypadku wniosku telefonicznego, ze względu na konieczność ochrony danych osobowych pacjenta, dokumentacja wysyłana jest  jedynie na adres zamieszkania pacjenta, chyba że adres przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej jest tożsamy z adresem pacjenta.

Odbiór  dokumentacji medycznej następuje w siedzibie IO w  Archiwum Medycznym (pokój nr 0.040) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00,  wysyłany jest za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej.    
   
Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie, Oddział w Gliwicach można uzyskać pod
nr tel.: 32 278 81 16, 32 278 94 27.


Zasady odpłatności
 
Zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Administrator (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach) pierwszą kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, dostarcza osobie, której dane dotyczą nieodpłatnie. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w wysokości określonej art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej na zewnątrz Centrum Onkologii – Instytutu ustala się zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj.: Dz.U. z 2017r., poz. 1318, ze zm.).


 
Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
 
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,30 zł.
 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 9,00 zł.
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,80 zł.
Opłata, o której mowa powyżej, nie  uwzględnia  należności pocztowych, które nalicza się  dodatkowo i pobiera wraz z opłatą.
 
Aktualny koszt przesyłki Paczka 24 z usługą „za pobraniem” za pośrednictwem Poczty Polskiej to 18,19zł (przesyłka do 0,5kg) i 22,69zł (przesyłka powyżej 0,5kg do 5 kg).
 
Istnieje możliwość dokonania zapłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez wykonanie przelewu na numer konta bankowego:
Centrum Onkologii – Instytut O/Gliwice
Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
nr konta: 96 1050 1285 1000 0002 0211 3460
Kwota do zapłaty wyliczona jest na podstawie liczby stron udostępnianej dokumentacji medycznej oraz kwoty opłaty pocztowej za przesyłkę rejestrowaną w zależności od masy
i rodzaju przesyłki zgodnie z cennikiem operatora świadczącego usługi pocztowe dla Centrum Onkologii – Instytutu:
 •  do 50g – 3,69zł
 • ponad 50g do 100g – 3,81zł
 • ponad 100g do 350g – 4,43zł
 • ponad 350g do 500g – 4,92zł
 • ponad 500g do 1000g – 7,13zł
 • ponad 1000g do 2000g – 8,73zł.
 
W tej sprawie proszę o kontakt e-mail: dokumentacja.medyczna@io.gliwice.pl lub pod
nr tel. 32 278 94 27.

 
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.