Jesteś tutaj

Udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Instytut Onkologii udostępnia dokumentację medyczną:
 
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta:
 • osobie wskazanej przez pacjenta w jego dokumentacji medycznej za okazaniem dokumentu tożsamości,
 • po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 • upoważnionym organom, jak:
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna
  do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli
  i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
  o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  kontroli
  na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
  w związku z  prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności –
  w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym
  do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym szefom właściwych Agencji;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów
  o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art.67 e ust.1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust.1;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 
Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
 
Dokumentacja medyczna pacjentów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach udostępniana jest:
 • do wglądu w siedzibie tut. Instytutu w obecności lekarza lub upoważnionego pracownika Działu Rejestru Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
  po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów
  tej dokumentacji;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznych nośnikach danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom oraz osobom przez nich upoważnionym:
Dokumentację medyczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki na każdy wniosek pacjenta.
W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta:
 • może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (F-301-005-001),
wnioski można pobrać:
 • w Archiwum Medycznym (Pokój nr 0.040 - parter),
 • w Dziale Rejestru, Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta (II piętro, pokój 2.001),
 • na stronie internetowej Centrum Onkologii-Instytutu, im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
 • w Rejestracji Głównej Instytutu Onkologii,
wnioski można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w Kancelarii Instytutu
(w godzinach od 7.00 do 15.30), w Archiwum Medycznym (pokój nr 0.040 w godzinach
od 7.00 do 18.00), w Rejestracji Głównej (w godzinach od 7.00 do 18.00) lub przesłać pocztą na adres Instytutu Onkologii,
 • może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej telefonicznie
  (nr tel. 32 278 8116, 32 278 9427), faxem (nr tel. 32 278 9412)  lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej e-mail: dokumentacja.medyczna@io.gliwice.pl, skrzynka podawcza na elektronicznej platformie ePUAP,  coigliwice.
Wnioskodawcę informuje się o sposobie załatwienia wniosku (odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej).
Odbiór  dokumentacji medycznej następuje w siedzibie IO w  Archiwum Medycznym (pokój nr 0.040) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00,  wysyłany jest za pośrednictwem poczty
lub za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej.       
Odbiór osobisty dokumentacji medycznej w siedzibie IO potwierdzony jest podpisem odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku (F-301-005-001).
Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie, Oddział w Gliwicach można uzyskać pod nr tel.: 32 278 8116,
32 278 9427.

 
 

Zasady odpłatności
 
Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej na zewnątrz Centrum Onkologii – Instytutu  ustala się zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tj.: Dz.U. z 2016r., poz. 186, ze zm.).
 
Opłata, o której mowa powyżej, nie uwzględnia należności pocztowych, które nalicza się dodatkowo
i pobiera wraz z opłatą.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

-  jedna strona odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej – 6,60 zł,
-  jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,65 zł.
-  na nośniku elektronicznym 1,60 zł.
 
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.