Jesteś tutaj

Zakład Fizyki MedycznejKierownik Zakładu Fizyki Medycznej
prof. dr hab. n. med. Maria Sokół

 

 

 

 

Sekretariat Kierownika Zakładu 
tel. (32) 278 80 77
bzajac@io.gliwice.pl

 


PRACOWNIA DOZYMETRII I KONTROLII JAKOŚCI W RADIOTERAPII I RENTGENODIAGNOSTYCE

Kierownik
dr n. fiz. Andrzej Orlef
 
Pracownia Dozymetrii zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii nowotworów. Pracownia wspomaga inne zakłady naszego Instytutu, takie jak:
Zakład Radioterapii,
Zakład Brachyterapii,
Zakład Radiodiagnostyki.

Efektem wsparcia jest najwyższa jakość procedur stosowanych w tych zakładach, zgodna ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęca się radioterapii. Pomiary parametrów wiązek promieniowania wykonywane przez fizyków są podstawą działania systemów planowania radioterapii. Stałej kontroli podlegają aparaty terapeutyczne, nadzorowane pod względem parametrów mechanicznych, jak i jakości wiązki promieniowania. Pracownia Dozymetrii prowadzi także pomiary weryfikacyjne planów leczenia. Ostatecznym testem poprawności funkcjonowania całego procesu radioterapii jest prowadzona przez fizyków weryfikacja wartości dawki podanej w trakcie leczenia, czyli tzw. dozymetria in vivo. Dzięki działalności fizyków Pracowni Dozymetrii wprowadzane zostały nowe techniki leczenia i diagnostyki. Szczególne miejsce zajmują techniki: radioterapii śródoperacyjnej, napromienienia całego ciała (TBI) przed przeszczepem szpiku oraz napromieniania elektronami całej skóry (TSEI). Ponadto fizycy nadzorują pracę najnowocześniejszego aparatu do tomoterapii w Polsce - TomoTherapy HD oraz aparatu CyberKnife. Zadaniem pracowników Pracowni Dozymetrii jest utrzymywanie parametrów fizycznych tych unikalnych aparatów na najwyższym poziomie podczas szeroko zakrojonych testów eksploatacyjnych. Do obowiązków fizyków należy także  dozymetryczna weryfikacja każdego planu leczenia, który realizowany ma być na tych aparatach.
 
Zespół zajmuje się też kontrolą jakości obrazowania aparatów mammograficznych i innych aparatów rentgenowskich. Swoje doświadczenie w tym względzie wykorzystuje prowadząc kontrolę jakości mammografii w ogólnopolskim programie przesiewowym wykrywania raka piersi.

PRACOWNIA BIOFIZYKI
Kierownik
Prof. dr hab. Maria Sokół
 
Fizycy pracujący w Pracowni Biofizyki zajmują się rozwijaniem metod wspomagających diagnostykę medyczną w chorobach nowotworowych. Metody te oparte są na spektroskopii NMR in vivo oraz in vitro i wykorzystują narzędzia metabolomiczne.

 

Główne kierunki badawcze to:
Zastosowanie spektroskopii 1H MRS in vivo do oceny charakteru i stopnia zaawansowania guzów wewnątrzczaszkowych oraz do detekcji wczesnych odczynów popromiennych.
Zastosowanie metod multiwariacyjnych (PCA, PLS-DA, sieci neuronowe) w analizie zbiorów danych medycznych pod kątem stworzenia platformy cyfrowej wspomagającej diagnostykę.
Badania żeli polimerowych do zastosowań w trójwymiarowej dozymetrii promieniowania jonizującego.
Zastosowanie metod 1H NMR, 1H HR-MAS i HR-MRI w metabolomicznej detekcji molekularnych śladów procesów nowotworowych i w monitorowaniu terapii.