Jesteś tutaj

Projekt 2019/ABM/01/00066Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00066

 
„Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny.
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 6 531 142,82 zł
Całkowita wartość projektu: 6 531 142,82 zł
 
Opis projektu:
Rak nosogardła w Polsce jest chorobą rzadką (<1 zachorowanie na 100 000 mieszkańców). Najczęstszą przyczyną niepowodzeń są przerzuty odległe (około 50% chorych), w dalszej kolejności niewyleczenia lub wznowy miejscowe lub regionalne. W wyselekcjonowanych, nielicznych przypadkach niepowodzeń miejscowych lub węzłowych stosuje się powtórne napromienianie lub leczenie operacyjne. W pozostałych sytuacjach stosuje się paliatywną chemioterapię z wykorzystaniem pochodnych platyny. Wyniki takiego leczenia są krótkotrwałe i złe. Celem badania jest ocena skuteczności nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny. Do badania włączonych będzie 50 chorych spełniających kryteria włączenia do badania. Po etapie screeningu chory będzie otrzymywał Nivolumab w dawce 240 mg co 14 dni. Ocena skuteczności będzie dokonywana w badaniu MR co 3 miesiące. Głównym punktem oceny będzie odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR), czas przeżycia bez progresji nowotworu (PFS), przeżycie całkowite (OS) oraz ocena skutków ubocznych leczenia. Ocena jakości życia w oparciu o QoL 30 będzie odbywała się co 4 tygodnie. Leczenie będzie stosowane do obiektywnej progresji lub do nadmiernej toksyczności