Jesteś tutaj

Zakład Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa


Kierownik
Zbigniew Gawlik


Kontakt
tel.: 32 278 91 34

 

Zakład Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa prowadzi działalność polegającą na  termicznym unieszkodliwianiu odpadów medycznych i weterynaryjnych w oparciu o Decyzję Marszałka Województwa Śląskiego:
 • Nr 1470/OS/2008 z dnia 19.06.2008 r.  w zakresie transportu odpadów,
 • Nr 1359/OS/2016 z dnia 30.06.2016 r.  w zakresie zbierania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
 • Nr 1762/OS/2014 z dnia 08.09.2014 r. w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.
W Zakładzie spalane są odpady medyczne pochodzące z Centrum Onkologii oraz przyjmowane od dostawców zewnętrznych na podstawie zawartych umów.

Linia technologiczna

W zmodernizowanym w 2008 r. Zakładzie zainstalowano nowoczesną linię technologiczną francuskiej firmy ATI Muller HP 1000 wyposażoną w:
 • piec dwukomorowy z automatycznie załączającymi się palnikami gazowymi,
 • urządzenie do automatycznego załadunku odpadów do pieca,
 • urządzenie do automatycznego usuwania popiołów z pieca,
 • odzysknicowy kocioł parowy wykorzystujący ciepło zawarte w spalinach do produkcji pary wodnej,
 • trzystopniowy, suchy system oczyszczania spalin.

Proces spalania odpadów
 
Proces spalania odpadów składa się z dwóch etapów:
 1. Etap pierwszy - przebiega w komorze spalania, gdzie w temperaturze min. 600 oC i przy kontrolowanym dopływie powietrza następuje rozpad odpadów na produkty stałe i gazowe. Produkty stałe w postaci popiołu gromadzą się na dnie komory spalania.
 2. Drugi etap - to dopalanie produktów gazowych w komorze dopalania, w temperaturze min. 1100 oC i czasie nie krótszym niż 2 sekundy.
Duże ilości ciepła wytworzone w trakcie spalania odpadów zamienia się za pośrednictwem kotła odzysknicowego na parę wodną wykorzystywaną między innymi do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, podgrzewania wody użytkowej i technologicznej, wyparzania naczyń kuchennych oraz prania bielizny szpitalnej. Zastosowana w technologii ATI Muller sucha, trzystopniowa metoda oczyszczania spalin umożliwia automatyzację przebiegu całego procesu. Dużą zaletą suchego oczyszczania spalin jest brak ścieków technologicznych powstających w procesie neutralizacji.

W skład stacji oczyszczania spalin wchodzą:
 • dwa zasobniki i podajniki środków neutralizujących,
 • dwa reaktory gazowe,
 • kolumna z filtrami ceramicznymi.
Spaliny wychodzące z kotła odzysknicowego kierowane są do reaktorów gazowych, gdzie napylane są najpierw węglem aktywnym a następnie sorbacalem. W wyniku kontaktu spalin z reagentami następuje neutralizacja kwaśnych zanieczyszczeń, związanie metali ciężkich, tlenków azotu oraz dioksyn i furanów. Zanieczyszczone reagenty oraz pyły, zatrzymywane są na filtrach ceramicznych umieszczonych w kolumnie filtracyjnej. Cały proces spalania przebiega automatycznie pod nadzorem szeregu urządzeń monitorujących jego przebieg. W wyniku przeprowadzonego procesu spalania pierwotna masa odpadów ulega redukcji o 90 do 98%. Spalanie odpadów w połączeniu z suchą neutralizacją i oczyszczaniem spalin zapewnia emisję zanieczyszczeń atmosferycznych w granicach obowiązujących norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1546). W celu zapewnienia bieżącej kontroli emisji zanieczyszczeń instalacja wyposażona jest w aparaturę do ciągłego pomiaru emisji z instalacji do powietrza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014, poz. 1542).