Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-100/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
22/07/2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2020 r. pod numerem 564961-N-2020

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 80c0573d-088c-43d0-8b0b-ea5929da3299

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2020 r. pod numerem 540140533-N-2020

UWAGA!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.08.2020 r. na godz. 9:00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 04.08.2020 r. na godz. 12:00