Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-102/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
04/08/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy  odczynników, produktów do diagnostyki zaburzeń molekularnych oraz szkiełek  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach  
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 30.07.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.07.2020 r. pod numerem: 2020/S 149-364798

Identyfikator postępowania 27e0ec88-20ab-4bd0-8c85-f242f7ea14ec

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin został wyznaczony na dzień 11.09.2020r