Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-103/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
14/06/2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach  
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostałoopublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2019r pod numerem 560665-N-2019.

Informacja o wyborze oferty: