Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-120/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
30/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatu do densytometrii kostnej z oprogramowaniem do  analizy struktury kości dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r. pod numerem 775573-N-2020

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d916904e-bd09-464b-b4aa-4920a...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2021 r. pod numerem 540399766-N-2021

UWAGA!
Zamawiający przewiduje wizję lokalną w Wykonawcami, która odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego w dniu 14.01.2021 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2021 r. pod numerem 540404996-N-2021