Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-12/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
10/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach,
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut  Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 98

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2020 r. pod nr 502050-N-2020
_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2020 r. pod nr 540008522-N-2020