Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-12/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
04/05/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic, fartuchów, obłożeń i zestawów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Trwające

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.05.2022r  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-235416

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c805c4fa-5426-48af-a557-3c2f2...
 
Identyfikator postępowania  ID (miniPortal): c805c4fa-5426-48af-a557-3c2f296fd646

UWAGA: Zamawiający zmodyfikował załączniki nr 2.1-2.42, 3 i 6 do SWZ - szczegółowe informacje znajdują się w MODYFIKACJI SWZ z dnia 16.05.2022r oraz Pytaniach i odpowiedziach z dnia 30.05.2022r