Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-13/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
31/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
ZAKUP APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel:  (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 96,
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 28.01.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 31.12.2020 r. pod numerem: 2020/S 022-047695

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 82da268b-c979-4a6c-b3a5-9a5cffec940c