Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-134/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
09/08/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy kawy, herbaty, słodyczy, ciast, deserów i świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2019 r. pod numerem 584616-N-2019.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.08.2019 r.