Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-142/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
15/10/2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2019 r. pod numerem 610196-N-2019.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2019 r. pod numerem 540225925-N-2019.

UWAGA! Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.10.2019 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25.10.2019 r. na godz. 9.30