Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-145/20

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
29/10/2020
Przedmiot zamówienia: 
Remont i przebudowa części pomieszczeń dawnego punktu gastronomicznego na zespół administracyjno-biurowy w segmencie M1 Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 pażdzernika 2020 r. pod nr 604058-N-2020
______________________________________________________________________________________________

Zamawiający ustala, że w dniu 04.11.2020 r o godz. 10:00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna , której celem będzie sprawdzenie przez wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w sali narad pok. 103 (Budynek Główny, parter).
Uwagi: 1) Zamawiający sugeruje wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem wykonawców) Zamawiający sugeruje, aby w miarę możliwości, w wizji lokalnej ze strony danego Wykonawcy uczestniczył jeden przedstawiciel;
2) Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty;
3) Ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża wykonawcę;
4) W związku z wyznaczeniem wizji lokalnej Zamawiający ustalił termin składania ofert dłuższy od minimalnego terminu określonego w ustawie. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.11.2020 r. pod nr 540230425-N-2020 r.

_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2020 r. pod nr  540232469-N-2020 r.

_________________________________________________________________________________________________