Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-15/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
22/01/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego pomiaru OB dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 18.01.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.01.2019 r. pod numerem: 2019/S  015-030534.

Identyfikator postępowania:
3cbf28ae-6743-4f87-9cd4-59148bc222d3

Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" w dniu 08.02.2019 r. zostało przekazane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.02.2019 r. pod numerem: 2019/S 030-067092

Informacja o wyborze oferty: