Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-155/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
06/11/2020
Przedmiot zamówienia: 
Dzierżawa aparatu do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżnią wraz ze sprzętem jednorazowym do pobierania wycinków oraz sukcesywna dostawa zestawów do biopsji pod kontrolą MR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.11.2020r, zaś opublikowane zostało w dniu 06.11.2020r. pod numerem 2020/S 217-530172.
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 09.12.2020r. 

Identyfikator postępowania:
c2c71ce7-af13-4515-8f55-ef1f4af05d76