Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-156/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
14/10/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278  91 98

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  14.10.2019 r. pod nr 609728-N-2019
_______________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2019 r. pod nr 540224639-N-2019