Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-162/18

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
06/09/2018
Przedmiot zamówienia: 
WYKONANIE WZORCOWANIA MIERNIKÓW AKTYWNOŚCI W CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 06.09.2018r. pod numerem 613608-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 14.09.2018r pod numerem 500221619-N-2018

Uwaga 
Zamawiający aktualizuje załącznik nr 2 SAC , którego nową wersję zawiera plik "Treść zapytanie nr 1 wraz z zudzielonymi odpowiedzimi "

Informacja o wyborze oferty: