Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-162/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
04/11/2019
Przedmiot zamówienia: 
Zakup aparatów ultrasonograficznych wraz z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i informatycznej dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 19,  (+32) 278 91 96, 

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nemrem 617870-N-2019 w dniu 2019-11-04.
___________________________________________________________________________________________________________

Zamawiający ustala, że w dniu 07.11.2019 r. o godz. 12.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez wykonawców miejsca oraz warunków związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie sięw Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w sali narad pok. 103 (Budynek Główny, parter).