Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-166/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
23/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 18.12.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.12.2020 r. pod numerem 2020/S 250-623851

I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.01.2021 r.

II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 05.01.2021 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.01.2021 r. pod numerem 2021/S 005-005772

III. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.01.2021 r.

IV. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 18.01.2021 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.01.2021 r. pod numerem 2021/S 015-031906

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/05e3b33a-7ff2-4c36-8bed-c2a0b...