Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-170/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
24/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa automatycznego systemu zamkniętego do diagnostyki techniką ilościowego PCR,  aparatu do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym, analizatora mikrobiologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 22.12.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.12.2020 r. pod numerem: 2020/S 251-628835

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 31.12.2020 r. 
Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 31.12.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ,zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.01.2021  r. pod numerem: 2021/S 002-002773
 

_____________________________________________________________________________________________

Zakup jest współfinansowany w ramach projektu „Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” nr POIS.09.02.00-00-0190/20 w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0cc97e89-b138-4f25-98cc-10f5d...