Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-177/18

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
07/11/2018
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa lamp oświetlenia ogólnego w wykonaniu LED  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 94

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2018 r. pod nr 645520-N-2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2018 r. pod nr 5000272372-N-2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z informacją  jednego z Wykonawców zainteresowanego przedmiotowym postępowaniem, który nie może otworzyć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spakowanej w plik RAR, Zamawiajacy umieszcza dodatkowo SIWZ spakowaną w plik ZIP.