Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-178/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
24/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU PLANOWANIA RADIOTERAPII NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.12.2020 zas opublikowane zostało w dniu 24.12.2020 pod numerem 2020/S 251-628857

1. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 13.01.2021 r. zas opublikowane zostało w dniu 18.01.2021 pod numerem 2021/S-011-022293

2. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 14.01.2021 r.  zaś opublikowane zostało w dniu 19.01.2021 pod numerem 2021/S 012-024992

Realizacja zamówienia objętego zakresem niniejszego postępowania jest dofinansowana w ramach projektu pn. "Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych" nr POIS.09.02.00-00-0190/20 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zamawiający ustala, że w dniu 04.01.2021 r. o godz. 9.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w sali narad pok. 103 (Budynek Główny, parter).

Identyfikator postępowania
543261f4-5c41-4a2c-8121-11c6282ce7ab