Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-181/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
30/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyku 18 F Fludeoksyglukozy (FDG) dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 30 grudnia 2020 r. pod nr 775901-N-2020

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie postepowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e979bf91-ed57-4583-88d1-bfce6...