Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-196/18

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
30/11/2018
Przedmiot zamówienia: 
Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2018 r. pod numerem 655988-N-2018.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2018 r. pod numerem 500293429-N-2018.

UWAGA! Zamawiajacy na dzień 10.12.2018 r. na godz. 12.00 wyznaczył termin wizji lokalnej - szczegółowe informacje znajdują się w piśmie z dnia 07.12.2018 r. "Pytanie i odpowiedź"

UWAGA! Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert ustalono na dzień 19.12.2018 r. na godz. 9.30
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 19.12.2018 r. na godz. 10.00