Jesteś tutaj

DO/DZ – 381–1 – 24/ 21

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
06/07/2021
Przedmiot zamówienia: 
Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospektywne, wieloośrodkowe badanie randomizowane (Thyropred2 – LIMIT)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.07.2021r numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 128-339709.

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3d7c16b-11f4-49e6-ab99-a5f91...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): b3d7c16b-11f4-49e6-ab99-a5f91f460d30