Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-24/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
04/07/2022
Przedmiot zamówienia: 
Modernizacja rezonansu magnetycznego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Trwające

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.07.2022 r. numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2022/S 126-358095

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1878902f-75f0-4ae4-b859-f0989...

 
Identyfikator postępowania ID (miniPortal): 1878902f-75f0-4ae4-b859-f0989316da34

UWAGA!
W dniu 11/07/2022 r. o godz. 12.30 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Budynek Główny Dyrekcji, Parter, pok. nr 103.