Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-25/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
02/04/2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 96
(+32) 278 91 94

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2019 r. pod numerem 531487-N-2019
___________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2019 r. pod numerem 540069813-N-2019

UWAGA! 
Zamawiający informuje, że został wyznaczony nowy termin skłdania i otwarcia ofert.
Nowy termin: 15.04.2019 r.