Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-27/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
19/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN na potrzeby audiowizualne Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego w  Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 98

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2019 r. pod nr 527296-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2019 r, pod nr 540053111-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamóweiń Publicznych w dniu 28.03.2019 r. pod nr 540060052-N-2019

Zamawiający ustala, że w dniu 21.03.2019 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się  wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się
w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w sali narad pok. 103 (Budynek Główny, parter). 
Uwagi:
Zamawiający sugeruje wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem wykonawców);
Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty;
Ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża wykonawcę;
W związku z wyznaczeniem wizji lokalnej Zamawiający ustalił termin składania ofert dłuższy od minimalnego terminu określonego w ustawie.