Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-28/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
12/02/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa leku pertuzumab dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 94, (+32) 278 91 98
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 07.02.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.02.2019 r. pod numerem: 2019/S 030-066601
___________________________________________________________________________________

I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dniu 15.02.2019 r.  

II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub doodatkowych informacji przesłane w dniu 15.02.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane w dniu 20.02.2019 r. pod numerem 2019/S 036-080985