Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-29/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
27/02/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa wag precyzyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 98

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamóweiń Publicznych w dniu 27 lutego 2020 r. pod nr 517519-N-2020
______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 marca 2020 r. pod nr 540041073-N-2020