Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-30/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
16/07/2021
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  do posiewów krwi i do barwienia preparatów metodą Grama oraz dostawy odczynników, materiałów zużywalnych , podłoży mikrobiologicznych, testów do szybkiej identyfikacji,  testów kasetkowych  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przełane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2021 r, zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.07.2021 r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 136-359365

Publikacja postępowania w miniPortalu:
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8859e788-0529-4638-977d-2418c...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
8859e788-0529-4638-977d-2418c81d591a

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przełane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.08.2021 r, zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.08.2021 r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 156-412734