Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-3/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
03/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
Upgrade dyspensera Althea do automatycznego rozdozowywania radioznacznika firmy Comecer  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2020 r. pod numerem 500199-N-2020.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2020 r. pod numerami: 540005636-N-2020 oraz 540005738-N-2020.

Uwaga!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.01.2020 r. na godz. 9.00
termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 21.01.2020 r. na godz. 9.30

Informacja o wyborze oferty: