Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-35/19

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
21/02/2019
Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2019 r. pod numerem 517154-N-2019.

W związku z nieczytelnością zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (skan SIWZ str. 9) w dniu 01.03.2019 r. ponownie zamieszczono plik zawierający SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowne w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2019 r. pod numerem 540046580-N-2019.|

UWAGA!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.03.2019 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.03.2019 r. na godz. 9.30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowne w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2019 r. pod numerem 540050573-N-2019.|

UWAGA!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19.03.2019 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.03.2019 r. na godz. 9.30

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.03.2019 r.