Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-36/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
05/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520205-N-2019  w dniu 05.03.2019 r. 
____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540046386-N-2019 w dniu 11.03.2019 r.