Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-41/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
21/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa elementów wymiennych do strzykawki empower cta dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone


Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 94, (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 96
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2019 r. pod nr 528475-N-2019