Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-4/20

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
03/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa pomieszczeń III piętra Budynku Głównego na potrzeby Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2020 r. pod numerem 500508-N-2020

UWAGA!
​Zamawiający przewiduje wizję lokalną z Wykonawcami, która odbędzie się w dniu 08.01.2020 r. o godz. 10:00.
​Spotkanie rozpocznie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym
​Oddziale w Gliwicach
​ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
​Budynek Główny Dyrekcji, Parter, Sala Narad, pok. nr 103

​Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2020 r. pod numerem 540009258-N-2020
​Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2020 r. pod numerem 540013890-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2020 r. pod numerem 540017405-N-2020