Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-45/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
15/10/2021
Przedmiot zamówienia: 
Rozbudowa posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii, oprogramowania RayStation dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.10.2021 r.  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 201-522042

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8ab023c7-a896-4aa3-aabd-d19a6...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): 8ab023c7-a896-4aa3-aabd-d19a6aa977ad

Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” – zakup systemu planowania radioterapii lub jego nowych wersji, a także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w 2021 r.