Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-47/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
26/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa leku vismodegib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 94, (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 96
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 22.03.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 060-138479
__________________________________________________________________________________

I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 26.03.2019 r. 

II. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 26.03.2019 r.zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane w dniu 29.03.2019 r. pod numerem 2019/S 063-146498
__________________________________________________________________________________