Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-50/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
04/04/2019
Przedmiot zamówienia: 
SUKCESYWNE DOSTAWY GENERATORÓW 68GE/68GA WRAZ Z ELUENTAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 01.04.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.04.2019 r. pod numerem: 2019/S 067-15652