Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1- 51/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
04/05/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych oraz jaj dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2020 r. pod numerem 536087-N-2020

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0002ecf4-77a0-4cef-b494-1a708c0d6178
UWAGA: Nastąpiła aktualizacja identyfikatora postępowania oraz klucza publicznego. 
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu miniPortal prosimy wziąć pod uwagę powyższą zmianę.