Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-54/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
28/05/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i powstającego bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2019 r. pod numerem 553260-N-2019.

UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a mianowicie:
termin składania ofert wyznaczono na dzień: 07.06.2019 r. na godz. 9.00,
termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień: 07.06.2019 r. na godz. 9.30.