Jesteś tutaj

DO/DZ–381–1– 57 /21

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
07/01/2022
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.  
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93

e-mail:przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.01.2022 r.; numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 005-007869

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd7e2db9-cfbc-441e-913a-c53e9...

Identyfikator postępowania ID ( miniPortal):
dd7e2db9-cfbc-441e-913a-c53e984b2746