Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-58/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
20/12/2021
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17/12/2021 numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 245-644082

Publikacja postępowania w miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e1f959e7-b6c1-4b3d-8e2a-73a4d...

 
Identyfikator postępowania ID (miniPortal): 
e1f959e7-b6c1-4b3d-8e2a-73a4dd92fdd4

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24/12/2021 r. pod numerem 2021/S 250-661690.

 

Informacja o wyborze oferty: