Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-60/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
20/05/2020
Przedmiot zamówienia: 
Usługa odbioru, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych o kodach 19 01 11*, 19 01 13*  i 19 01 17*  wytworzonych w instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej  Narodowego Instytutu Onkologii, Oddziału w Gliwicach  
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01,
 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2020r pod numerem 541794-N-2020 
Ogłoszenie o m zmaanie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2020 pod numerem 540092770-N-2020
Identyfikator postępowania :
ca2d77f0-6bda-464e-a2c6-a537245bfe37

Informacja o wyborze oferty: