Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-77/19

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
07/06/2019
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie instalacji wyciągowej z dygestoriów chemicznych w Zakładzie Patologii Nowotworów w budynku Ośrodka Diagnostyczno - Terapeutycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2019 r. pod numerem 558027-N-2019.
Uwaga:
Zamawiający ustala, że w dniu 12.06.2019r. o godz. 11.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w sali narad pok. 103 (Budynek Główny, parter).
Uwagi:
a) Zamawiający sugeruje Wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem Wykonawców);
b) Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty;
c) Ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę;
d) W związku z wyznaczeniem wizji lokalnej Zamawiający ustalił termin składania ofert dłuższy od minimalnego terminu określonego w ustawie.